ประกาศปิดทำการ

                          สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

                              เรื่อง ปิดทำการสหกรณ์ฯ เพื่อทำการปิดปีบัญชี 2561

                   เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด จะทำการปิดปีบัญชีประจำปี 2561 จึงของดให้บริการแก่สมาชิก

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

                 ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

                             จึงประกาศให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน

                                       ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด ขอประกาศอัตราปันผล 5.3% และเฉลี่ยคืน 12.39%

วิธีคิดปันผลเฉลี่ยคืน                                       ดาวน์โหลด

รายงานอัตราปันผลและเฉลี่ยคืน                      ดาวน์โหลด

                                          ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

                เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชนสำหรับปีบัญชี 2562 (สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)

       อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด พ.ศ. 2557 ข้อ 25 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ชุดที่ 28 ครั้งที่ 11/2561เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ให้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัดประจำปี 2562 ทั้งนี้

                ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

ว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2560

                สนใจยื่นข้อเสนอบริการสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

                             ที่อยู่ 331 หมู่ที่ 14 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000

                                                    ตั้งแต่วันที่ 20 - 30 พฤศจิกายน 2561

                                    รายละเอียด                                                          ดาวน์โหลด