ปิดรับสมัคร  

 

scholarship60 info

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด จะดำเนินการคัดเลือกบุตรของสมาชิกเพื่อมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และอนุปริญญาตรีหรือปริญญาตรี
โดยมีหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

กำหนดระยะเวลารับสมัคร  วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 15 กันยายน 2560 
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด 
(ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

 

จำนวนทุนการศึกษาที่มอบรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  200,000 บาท แบ่งเป็น  4 ระดับ

                                                                                     - ประถมศึกษา                        ทุนละ 2,000 บาท        จำนวน  15  ทุน

                                                                                     - มัธยมศึกษาตอนต้น              ทุนละ 2,500 บาท        จำนวน  16  ทุน

                                                                                     - มัธยมศึกษาตอนปลาย          ทุนละ 3,000 บาท        จำนวน  20  ทุน

                                                                                     - อนุปริญญาหรือปริญญาตรี     ทุนละ 3,500 บาท        จำนวน  20  ทุน

เงื่อนไขการรับสมัคร

- สมาชิกที่สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร มีสิทธิรับทุนได้เพียง 1 ทุน

- บุตรสมาชิกที่เคยได้รับทุน ในปี 2557 – 2559 ไม่มีสิทธิยื่นสมัครขอรับทุน  [ ตรวจสอบรายชื่อบุตรที่เคยได้รับทุน 2557-2559click11.gif - 427 ไบต์

 

คุณสมบัติของบุตรสมาชิก

- เป็นบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด ซึ่งมีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมของสมาชิก

- กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

- มีอายุไม่เกิน 25 ปี

 

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

- หนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน ค่าบำรุงการศึกษา ในปีการศึกษา 1/2560 (รับรองสำเนาถูกต้อง)

- สำเนาทะเบียนบ้าน ของสมาชิกผู้ยื่นใบสมัคร คู่สมรส และบุตรสมาชิก อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทยของสมาชิกผู้ยื่นใบสมัคร (บัญชีเงินเดือน)

- ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของบุตรและสมาชิก (ถ้ามี) 

 

เกณฑ์การตัดสิน

- ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าการกรอกข้อความในเอกสารเป็นเท็จ จะไม่รับพิจารณาและตัดสิทธิ์การสมัครขอรับทุนเป็นเวลา 2 ปี

- ถ้ามีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนทุนที่ตั้งไว้ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาเพิ่มทุนให้กับระดับที่มีผู้สมัครเกินจำนวนทุน

- ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก วันที่ 29 กันยายน 2560

 

การรับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิกผู้ยื่นใบสมัคร ตามวันเวลาซึ่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

(1) ประกาศ - การรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560  [ ดาวน์โหลด ] click11.gif - 427 ไบต์ 

(2) เอกสารแนบท้ายประกาศ - รายชื่อบุตรสมาชิกที่เคยได้รับทุน ในปี 2557 – 2559 [ ดาวน์โหลด click11.gif - 427 ไบต์ 

(3) ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 [ ดาวน์โหลด ] ปิดรับสมัคร

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการ "ประชุมสัญจร สหกรณ์พบสมาชิก ประจำปี 2560" 

ครั้งที่ 1  :  โซนเหนือ  =  ในวันพุธที่  12  กรกฎาคม 2560  เวลา 13.00  - 16.00 น. ณ ห้องประชุมตึกหลวงน้า ชั้น 3 โรงพยาบาลสวรรคโลก

ประกอบด้วยสมาชิกจาก     - สสอ.สวรรคโลก / สสอ.ศรีสัชนาลัย / สสอ.ศรีนคร / สสอ.ทุ่งเสลี่ยม        แห่งละ   2  คน   
                                        - รพ.สวรรคโลก /รพ.ศรีสัชนาลัย /รพ.ศรีนคร/รพ.ทุ่งเสลี่ยม                       แห่งละ 10  คน
                                        - รพ.สต. ในเขตอำเภอ สวรรคโลก / ศรีสัชนาลัย / ศรีนคร / ทุ่งเสลี่ยม       แห่งละ   1  คน                                           

ครั้งที่ 2  :  โซนใต้  =  ในวันศุกร์ที่  11  สิงหาคม 2560  เวลา 13.00  - 16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

ประกอบด้วยสมาชิกจาก      - สสอ.กงไกรลาศ / สสอ.คีรีมาศ / สสอ.บ้านด่านลานหอย / สสอ.เมืองสุโขทัย / สสอ.ศรีสำโรง          แห่งละ  2  คน   
                                        - รพ.กงไกรลาศ / รพ.คีรีมาศ / รพ.บ้านด่านลานหอย                                                                        แห่งละ  8  คน                                        
                                        - รพ.สต. ในเขตอำเภอ กงไกรลาศ / คีรีมาศ / บ้านด่านลานหอย / เมืองสุโขทัย / ศรีสำโรง                  แห่งละ  1  คน
                                        - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย              รวม  10  คน
                                        - ชมรมข้าราชการบำนาญ                                รวม    2  คน

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงกาารและกำหนดการ

- หนังสือที่ สอ.สสจ.สท. 01/109  เรื่องขอความอนุเคราะห์คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมประชุม (สสจ.สุโขทัย) 
- หนังสือที่ สอ.สสจ.สท. 01/110  เรื่องขอความอนุเคราะห์คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมประชุม (ชมรมข้าราชการบำนาญ)
- หนังสือที่ สอ.สสจ.สท. 01/111  เรื่องขอความอนุเคราะห์คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมประชุม (รพ.โซนใต้)
- หนังสือที่ สอ.สสจ.สท. 01/112  เรื่องขอความอนุเคราะห์คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมประชุม (สสอ.โซนใต้)
- หนังสือที่ สอ.สสจ.สท. 01/113  เรื่องขอความอนุเคราะห์คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมประชุม (รพ.โซนเหนือ)
- หนังสือที่ สอ.สสจ.สท. 01/114  เรื่องขอความอนุเคราะห์คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมประชุม (สสอ.โซนเหนือ) 

 

outmeeting2560 1

retirement2560 1

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิกเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการก่อนกำหนด และผู้ค้ำประกัน

เข้าร่วมโครงการ "สายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ประจำปี 2560" 

 

ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560  เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมศรีวิไล ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย

ผู้เข้าร่วมโครงการ รับค่าเดินทางท่านละ 200 บาท สหกรณ์ได้แจ้งรายชื่อและรายละเอียดให้หัวหน้าหน่วยงานของท่านทราบแล้ว

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงกาารและกำหนดการ

- หนังสือที่ สอ.สสจ.สท.01/120 เรื่อง ขออนุญาตให้บุคคลเข้าร่วมโครงการ