โครงการกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิก

 

ในปี 2561 คณะกรรมการดำเนินการมีนโยบายพบสมาชิกในทุกอำเภอ ทั้งจังหวัด

ในเดือนพฤษภาคม วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. 

พบสมาชิก รพ.คีรีมาศ,สสอ.คีรีมาศ,สมทบ อ.คีรีมาศ 

ณ ห้องประชุมหอมรื่นโรงพยาบาลคีรีมาศ 

(***มีของชำร่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 300 บาท***)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอ.สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
โทร 055-620599 หรือ 086-4464581 
Line ID : coop.phsk

 

 

ฉลองปีใหม่ไทย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด เปิดรับฝากออมทรัพย์พิเศษให้

 

กับสมาชิกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

 เงินฝาก ดอกเบี้ย
 10,000.00-3,000,000.00  บาท 3.00
 3,000,001.00-5,000,000.00 บาท  3.25 
 5,000,000.00 --ขึ้นไป 3.50

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

วันเสาร์ที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2560

ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย

 

ขั้นตอน

 

 

โครงการกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิก

ในปี 2561 คณะกรรมการดำเนินการมีนโยบายพบสมาชิกในทุกอำเภอ ทั้งจังหวัด

ครั้งแรกในเดือนเมษายน วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. 
พบสมาชิก รพ.ทุ่งเสลี่ยม,สสอ.ทุ่งเสลี่ยม,สมทบ อ.ทุ่งเสลี่ยม 
ณ ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม 
***มีของชำร่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 300 บาท***
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอ.สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
โทร 055-620599 หรือ 086-4464581 
Line ID : coop.phskt

 

 annual60

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

วันเสาร์ที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2560

ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย


07.30 - 10.30 น.  ลงทะเบียนเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
07.49 - 11.00 น.  ลงทะเบียนรับเบี้ยประชุม * (สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกที่มาลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
08.30 - 12.00 น.  ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

 

วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 [ดาวน์โหลด]