ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
                                           สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

            เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

      เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด ประจำปี 2562

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อสหกรณ์โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด พ.ศ. 2557

และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560

จึงประกาศรับสมัครผู้สมัครรับการเลือกตั้งตำแหน่ง กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 เพื่อทดแทนผู้ที่หมดวาระลง

       ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

       ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1.1 กรรมการดำเนินการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี                         จำนวน 7 ตำแหน่ง

 1.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ   มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปีทางบัญชีสหกรณ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

 รายละเอียด                                                                                       ดาวน์โหลด

ใบสมัครกรรมการดำเนินการ                                                                 ดาวน์โหลด

ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ                                                                   ดาวน์โหลด

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย  จำกัด (อ.ศรีสำโรง)
(สมาชิกรพ.ศรีสังวรฯ สสอ.ศรีสำโรง ข้าราชการบำนาญ-สมทบภูมิลำเนาอ.ศรีสำโรง )

เข้าร่วมประชุมโครงการคณะกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรพบสมาชิก

ณ อำเภอศรีสำโรง

วันที่ 25  พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง

                                                                                                     12.30-13.00 น.        ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพร้อมรับเบรค

                                                                                                    13.00 -13.30 น.       ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์กล่าวต้อนรับ

                                                                                                                                    และชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ

                                                                                                    13.30-15.30 น.       รับฟังบรรยายบทบาทหน้าที่สมาชิก เสริมสร้างความรู้

                                                                                                                                   ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                                                                                                   15.30-15.45 น.        ถาม-ตอบ  ข้อซักถามจากสมาชิก

                                                                                                   15.45-16.00 น.        รับของชำร่วย  เดินทางกลับ

 

                  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

        ตามที่สหกรณืออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด ได้ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 17 กันยายน 2561 แล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษษบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 

                              รายละเอียด                                             ดาว์นโหลด                                  

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย  จำกัด(อ.บ้านด่านลานหอย)
(สมาชิกรพ.บ้านด่านฯ สสอ.บ้านด่านฯ ข้าราชการบำนาญ-สมทบภูมิลำเนาอ.บ้านด่านฯ )

เข้าร่วมประชุมโครงการคณะกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรพบสมาชิก

ณ อำเภอบ้านด่านลานหอย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

                                                                                                  12.30-13.00 น.         ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพร้อมรับเบรค

                                                                                                  13.00 -13.30 น.        ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์กล่าวต้อนรับ

                                                                                                                                  และชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ

                                                                                                  13.30-15.30 น.        รับฟังบรรยายบทบาทหน้าที่สมาชิก เสริมสร้างความรู้

                                                                                                                                  ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                                                                                                  15.30-15.45 น.        ถาม-ตอบ ข้อซักถามจากสมาชิก

                                                                                                  15.45-16.00 น.        รับของชำร่วย เดินทางกลับ

 

 

โครงการกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิก

ในปี 2561 คณะกรรมการดำเนินการมีนโยบายพบสมาชิกในทุกอำเภอ ทั้งจังหวัด

ในเดือนตุลาคม วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00-16.00 น.

พบสมาชิก รพ.สวรรคโลก,สสอ.สวรรคโลก,สมทบ อ.สวรรคโลก

ณ ห้องประชุม พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตร รพ.สวรรคโลก

(***มีของชำร่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 300 บาท***)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอ.สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

โทร 055-610599 หรือ 086-4464581

Line ID : coop.phskt