ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

วันเสาร์ที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2560

ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย

 

ขั้นตอน