profit60

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

รายงานเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2560

 

                                                                                  อัตราเงินปันผล      ร้อยละ    5.65
                                                                                  อัตราเงินเฉลี่ยคืน   ร้อยละ  14.70

 

 หนังสือประชาสัมพันธ์ : https://goo.gl/rfXo8R

 

                                     รายงานเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 [ดาวน์โหลด]

 

การคำนวณเงินปันผล

 

เงินปันผล  คือผลตอบแทนที่คิดจากจำนวนเงินค่าหุ้นที่สมาชิกสะสมตามระยะเวลาของ การส่งคูณด้วยอัตราเงินปันผลในปีนั้น ๆ

ตัวอย่าง นาย ก

มีทุนเรือนหุ้นถึง 30 พฤศจิกายน ปีที่ผ่านมาเป็นเงิน 50,000 บาท และนาย ก ถือหุ้นเดือนละ 2,000 บาท
ทุกเดือน ในสิ้นปี นาย ก จะได้เงินปันผล ดังนี้ (สมมุติสหกรณ์จ่ายเงินปันผล 5.65%)

วันที่

หุ้น

วิธีคำนวณ

เงินปันผล

30 พ.ย.

50,000

50,000 x 5.65/100 x 12/12

2,825.00

31 ธ.ค.

2,000

2,000 x 5.65/100 x 11/12

103.50

31 ม.ค.

2,000

2,000 x 5.65/100 x 10/12

94.00

28 ก.พ.

2,000

2,000 x 5.65/100 x 9/12

84.75

31 มี.ค.

2,000

2,000 x 5.65/100 x 8/12

75.25

30 เม.ย.

2,000

2,000 x 5.65/100 x 7/12

65.75

31 พ.ค.

2,000

2,000 x 5.65/100 x 6/12

56.50

30 มิ.ย.

2,000

2,000 x 5.65/100 x 5/12

47.00

31 ก.ค.

2,000

2,000 x 5.65/100 x 4/12

37.50

31 ส.ค.

2,000

2,000 x 5.65/100 x 3/12

28.25

30 ก.ย.

2,000

2,000 x 5.65/100 x 2/12

18.75

31 ต.ค.

2,000

2,000 x 5.65/100 x 1/12

9.25

รวม

72,000

หุ้นรายเดือน x 5.65% x  เวลา

3,445.50

นาย ก. ได้เงินปันผล 3,445.50 บาท

 

การคำนวณเงินเฉลี่ยคืน

เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่จ่ายคืนให้กับสมาชิกผู้เสียดอกเบี้ย โดยคิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ ที่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์จ่ายให้แก่สหกรณ์ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม ถึง 30 พฤศจิกายน ในปีเดียวกัน คูณด้วยอัตราเฉลี่ยคืนที่สหกรณ์ กำหนดไว้ในแต่ละปี

ตัวอย่าง นาย ก

กู้เงินสหกรณ์ 240,000 บาท นาย ก. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ทั้งปี เป็นเงิน 18,521.25 บาท และสมมติว่าที่ประชุมใหญ่มีมติให้เฉลี่ยคืนร้อยละ 14.70 ดังนั้น เงินเฉลี่ยคืน คือ

จำนวนเงิน  = 18,521.25 x 14.70/100  = 2,722.50 บาท

นาย ก จะได้รับเงินเฉลี่ยคืน  2,722.50 บาท

 

เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน

กรณีนาย ก. เมื่อรวมเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแล้วจะเห็นว่า นาย ก. ได้รับเงิน

จำนวน    = เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน

             = 3,445.50 + 2,722.50

             = 6,168.00 บาท