ประกาศหยุดรับเงินฝาก

เรียนสมาชิกสหกรณ์

สหกรณ์ฯ หยุดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ : https://goo.gl/i6zaEW