committee61

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
ประกาศรับสมัคร ผู้สมัครรับการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

                                                                                              - ประกาศรับสมัคร : https://goo.gl/V4hLgX

                                                                                              - ใบสมัคร ตำแหน่งประธานกรรมการ : https://goo.gl/itWB3f

                                                                                              - ใบสมัคร ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ : https://goo.gl/oyHQCG

                                                                                              - ใบสมัคร ตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ : https://goo.gl/mDt8dZ

                                                                                              **คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง : https://goo.gl/ksvkmy