wonscholarship60

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด 
ได้ประกาศรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 
ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 15 ก.ย. 2560 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27 ประจำปี 2560 
จึงได้ทำการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด 
ในปี 2560 มีบุตรสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนฯ จำนวน 77 ทุน เป็นเงิน 215,500 บาท

                                                                                     - ประถมศึกษา                        ทุนละ 2,000 บาท        จำนวน  24  ทุน   เป็นเงิน  48,000 บาท

                                                                                     - มัธยมศึกษาตอนต้น              ทุนละ 2,500 บาท        จำนวน  10  ทุน   เป็นเงิน  25,000 บาท

                                                                                     - มัธยมศึกษาตอนปลาย          ทุนละ 3,000 บาท        จำนวน  16  ทุน   เป็นเงิน  48,000 บาท

                                                                                     - อนุปริญญาหรือปริญญาตรี     ทุนละ 3,500 บาท        จำนวน  27  ทุน   เป็นเงิน  94,500 บาท

สหกรณ์จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก ในวันที่ 11 ต.ค. 2560