สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด ขอประกาศอัตราปันผล 5.3% และเฉลี่ยคืน 12.39%

วิธีคิดปันผลเฉลี่ยคืน                                       ดาวน์โหลด

รายงานอัตราปันผลและเฉลี่ยคืน                      ดาวน์โหลด