ประกาศปิดทำการ

                          สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

                              เรื่อง ปิดทำการสหกรณ์ฯ เพื่อทำการปิดปีบัญชี 2561

                   เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด จะทำการปิดปีบัญชีประจำปี 2561 จึงของดให้บริการแก่สมาชิก

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

                 ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

                             จึงประกาศให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน

                                       ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561