ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

                เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชนสำหรับปีบัญชี 2562 (สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)

       อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด พ.ศ. 2557 ข้อ 25 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ชุดที่ 28 ครั้งที่ 11/2561เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ให้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัดประจำปี 2562 ทั้งนี้

                ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

ว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2560

                สนใจยื่นข้อเสนอบริการสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

                             ที่อยู่ 331 หมู่ที่ 14 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000

                                                    ตั้งแต่วันที่ 20 - 30 พฤศจิกายน 2561

                                    รายละเอียด                                                          ดาวน์โหลด