ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
                                           สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

            เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

      เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด ประจำปี 2562

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อสหกรณ์โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด พ.ศ. 2557

และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560

จึงประกาศรับสมัครผู้สมัครรับการเลือกตั้งตำแหน่ง กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 เพื่อทดแทนผู้ที่หมดวาระลง

       ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

       ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1.1 กรรมการดำเนินการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี                         จำนวน 7 ตำแหน่ง

 1.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ   มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปีทางบัญชีสหกรณ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

 รายละเอียด                                                                                       ดาวน์โหลด

ใบสมัครกรรมการดำเนินการ                                                                 ดาวน์โหลด

ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ                                                                   ดาวน์โหลด