ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย  จำกัด (อ.ศรีสำโรง)
(สมาชิกรพ.ศรีสังวรฯ สสอ.ศรีสำโรง ข้าราชการบำนาญ-สมทบภูมิลำเนาอ.ศรีสำโรง )

เข้าร่วมประชุมโครงการคณะกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรพบสมาชิก

ณ อำเภอศรีสำโรง

วันที่ 25  พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง

                                                                                                     12.30-13.00 น.        ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพร้อมรับเบรค

                                                                                                    13.00 -13.30 น.       ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์กล่าวต้อนรับ

                                                                                                                                    และชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ

                                                                                                    13.30-15.30 น.       รับฟังบรรยายบทบาทหน้าที่สมาชิก เสริมสร้างความรู้

                                                                                                                                   ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                                                                                                   15.30-15.45 น.        ถาม-ตอบ  ข้อซักถามจากสมาชิก

                                                                                                   15.45-16.00 น.        รับของชำร่วย  เดินทางกลับ