ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย  จำกัด(อ.บ้านด่านลานหอย)
(สมาชิกรพ.บ้านด่านฯ สสอ.บ้านด่านฯ ข้าราชการบำนาญ-สมทบภูมิลำเนาอ.บ้านด่านฯ )

เข้าร่วมประชุมโครงการคณะกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรพบสมาชิก

ณ อำเภอบ้านด่านลานหอย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

                                                                                                  12.30-13.00 น.         ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพร้อมรับเบรค

                                                                                                  13.00 -13.30 น.        ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์กล่าวต้อนรับ

                                                                                                                                  และชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ

                                                                                                  13.30-15.30 น.        รับฟังบรรยายบทบาทหน้าที่สมาชิก เสริมสร้างความรู้

                                                                                                                                  ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                                                                                                  15.30-15.45 น.        ถาม-ตอบ ข้อซักถามจากสมาชิก

                                                                                                  15.45-16.00 น.        รับของชำร่วย เดินทางกลับ