ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

        ตามที่สหกรณืออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด ได้ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 17 กันยายน 2561 แล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษษบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 

                              รายละเอียด                                             ดาว์นโหลด