หลักเกณฑ์การปฏิบัติประกอบระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

กลุ่มเป้าหมายตามระเบียบมี 4 กลุ่ม

       1.กลุ่มที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ

      2.กลุ่มที่เกษียณอายุราชการตามกำหนด

      3.กลุ่มที่รวมหนี้ธนาคารมา (5 ล้านบาท)

      4.กลุ่มที่มีความเดือดร้อน เงินเดือนเหลือน้อย รับชำระหนี้ตามภาระค้ำประกัน    

รายละเอียดดาวน์โหลด

   ระเบียบการปรับปรุงโครงสร้างหนี้                                                 ดาวน์โหลด

   หลักเกณฑ์การปฏิบัติว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้                ดาวน์โหลด

    คำขอกู้สามัญ                                                                               ดาวน์โหลด

   หนังสือค้ำประกัน                                                                           ดาวน์โหลด