ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

ที่เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการก่อนกำหนด

เข้าร่วมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ประจำปี 2561

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 

ลงทะเบียน 8.00-9.00 น.

ณ โรงแรมศรีวิไล

ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย