ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

เรื่องการรับสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 17 กันยายน 2561 ในวันและเวลาทำการ (8.30-16.30 น.)

ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร                               ดาวน์โหลด

ใบสมัคร                                                                              ดาวน์โหลด

รายชื่อบุตรที่ได้รับทุน ปี 2558                                               ดาวน์โหลด

รายชื่อบุตรที่ได้รับทุน ปี 2559                                               ดาวน์โหลด

รายชื่อบุตรที่ได้รับทุน ปี 2560                                               ดาวน์โหลด