สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
ขอปิดสหกรณ์ เป็นเวลา 2 วัน วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561
เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ รวม 10 ท่าน
 เดินทางทัศนศึกษาและดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด
และขอขยายระยะเวลาการรับคำขอกู้พิเศษและกู้สามัญ
จากวันที่ 6 เป็น 9 กรกฎาคม 2561