โครงการสินเชื่อเพื่อปลดหนี้ธนาคาร 

        จัดทำเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาขิก ซึ่งเชื่อได้ว่าน่าจะทำให้คุณภาพชีวิต

และสถานะทางการเงินของสมาชิกดีขึ้นในระดับหนึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์แนวทางและหลักการสหกรณ์

กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกเป็นหนี้ธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า3 ปี 

กลวิธีดำเนินการ 

1.นำหลักฐานหนี้คงค้างกับธนาคารมาประกอบคำกู้ ตามแบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญของสหกรณ์

2.ยื่นคำกู้พร้อมหลักฐานแก่สหกรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาในเบื้องต้นเป็นรายๆ

3.นำเสนอคำขอกู้ดังกล่าว เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมต่อคณะกรรมการดำเนินการ

4.เมื่อได้รับอนุมัติ สหกรณ์จะดำเนินการจ่ายเช็คชำระหนี้แก่ธนาคารแทนสมาชิก

5.การอนุมัติเงินกู้จะไม่เกินจำนวนหนี้ที่สมาชิกมีกับธนาคาร

เงื่อนไข ข้อพิจารณา 

1.เป็นหนี้กับธนาคารพานิชย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.สหกรณ์จะไม่อนุมัติเงินกู้เกินจำนวนหนี้ และนำจ่ายให้กับธนาคารโดยตรง

3.สมาชิกต้องใช้บุคคลค้ำประกัน ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญของสหกรณ์

   - ไม่เกินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน ใช้บุคคลค้ำประกันตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้ (6คน)

   - หากเกินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน ใช้บุคลค้ำประกัน 7 คน

   - หากเกินสามล้านห้าแสนบาทถ้วน ใช้บุคคลค้ำประกัน 8 คน

   - เกินสี่ล้านบาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 9 คน

4.การทำประกันชีวิต/หลักทรัพย์ค้ำประกัน/ฌาปนกิจโดยมอบให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์เป็นอันดับแรก

5.มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ชองมูลค่าหนี้ที่ยื่นกู้

6.การชำระหนี้กับสหกรณ์ ส่งทั้งต้นและดอกได้ไม่เกินอายุ 75 ปี แต่ไม่เกิน 300 งวด

7.พิจารณาอนุมัติเงินกู้เป็นรายๆไปตามเหตุผลความจำเป็นของแต่ละคน 

8.สหกรณ์อาจแยกหนี้ของสหกรณ์หรือรวมหนี้สหกรณ์กับหนี้ของธนาคารเป็นยอดรวมให้สมาชิก แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

9.สมาชิกที่เข้าโครงการสินเชื่อเพื่อปลดหนี้ธนาคาร จะไม่สามารถยื่นกู้ อื่นๆได้อีก  

ระยะเวลาดำเนินการ

       ตั้งแต่คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28/2561 พิจารณาอนุมัติโครงการเป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีมติเป็นอื่น

 ระเบียบโครงการสินเชื่อเพื่อปลดหนี้ธนาคาร                      ดาวน์โหลด

เอกสารที่ต้องใช้

1.ใบคำร้องทั่วไป                              ดาวน์โหลด

2.คำขอกู้เงินสามัญ                           ดาวน์โหลด

3.หนังสือค้ำประกัน                           ดาวน์โหลด