ฉลองปีใหม่ไทย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด เปิดรับฝากออมทรัพย์พิเศษให้

 

กับสมาชิกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

 เงินฝาก ดอกเบี้ย
 10,000.00-3,000,000.00  บาท 3.00
 3,000,001.00-5,000,000.00 บาท  3.25 
 5,000,000.00 --ขึ้นไป 3.50