แบบฟอร์มสมัครสมาชิก / ลาออก

- ใบสมัครเป็นสมาชิกสามัญ

ดาวน์โหลด

- ใบสมัครเป็นสมาชิกสมทบ

ดาวน์โหลด

- ใบขอลาออกจากการเป็นสมาชิก

ดาวน์โหลด

- หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำร้อง

- ใบคำร้องทั่วไป

ดาวน์โหลด

- ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงอัตราการถือหุ้น

ดาวน์โหลด

- ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้

ดาวน์โหลด

- ใบคำร้องขอซื้อหุ้นกรณีพิเศษ

ดาวน์โหลด

- คำขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ (กู้สามัญ)

ดาวน์โหลด

- คำขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ (กู้พิเศษ)

ดาวน์โหลด

- ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ดาวน์โหลด

- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษระหว่างสหกรณ์ ดาวน์โหลด

- ใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ดาวน์โหลด

- แบบแสดงความจำนงขอถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ดาวน์โหลด

- บันทึกข้อความขอปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ดาวน์โหลด

- แบบแสดงความจำนงขอถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษระหว่างสหกรณ์ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำขอกู้

■ คำขอกู้สามัญ (ส)  ประกอยด้วย

- คำขอกู้เงินกู้สามัญ
- หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ ฯ
- ใบคำขอเอาประกันภัย (สำหรับผู้ขอกู้สามัญ วงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 บาท ขึ้นไป)
- หนังสือให้ความยินยอมของสามี / ภรรยาของสมาชิก

ดาวน์โหลด   

 ■ หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ (ส)  ประกอบด้วย

- หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญในหนี้อันสมบูรณ์
- หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ ฯ
- คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน

ดาวน์โหลด

■ คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉ)

- คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
- หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ ฯ

ดาวน์โหลด

■ คำขอกู้พิเศษ (พ) ประกอบด้วย

- คำขอกู้เงินกู้พิเศษ
- หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ ฯ
- หนังสือให้ความยินยอมของสามี / ภรรยาของสมาชิก

ดาวน์โหลด   

■ หนังสือค้ำประกันเงินกู้พิเศษ (พ)  ประกอบด้วย

- หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญในหนี้อันสมบูรณ์
- หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ ฯ
- คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน

 

ดาวน์โหลด

■ หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน

ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

 

- ใบสมัครสมาชิก สสธท. (ประเภทสามัญ)

ดาวน์โหลด

- ใบสมัครสมาชิก สสธท. (ประเภทสมทบ)
  ที่เป็นคู่สมรส หรือ บิดา  มารดา  หรือบุตรของสมาชิก

ดาวน์โหลด

- หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์

ดาวน์โหลด

- หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือลดจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์

ดาวน์โหลด

- หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล และ ที่อยู่ สสธท. ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก 
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

 

- แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก กสธท. 
  (เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป)
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงใบสมัคร กสธท.และเพิ่มใบรับรองแพทย์

ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มใบลาออกจากการเป็นสมาชิก กสธท.

ดาวน์โหลด