พิมพ์
หมวด: การให้เงินกู้แก่สมาชิก

เงินกู้พิเศษ

 

เงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก

คุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งแรก                    ต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า   6 เดือน
สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งที่ 2                    ต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  12 เดือน
สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งที่ 3 ขึ้นไป           ต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  24 เดือน

วงเงินกู้ ไม่เกิน 500,000 บาท และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

ทุนเรือนหุ้น

ให้เงินกู้ไม่เกิน (บาท)

น้อยกว่า 15,010

300,000

ตั้งแต่ 15,010 ขึ้นไป

500,000


อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 6.00 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป)

การส่งชำระ ไม่เกิน 72 เดือน และไม่เกินอายุ 60 ปี

รูปแบบการส่งชำระ มีดังนี้

(1) สมาชิกผู้กู้มีอายุต่ำกว่า 50 ปี 
สามารถเลือก ชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์) หรือชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน (แบบธนาคาร) ได้
(2) สมาชิกผู้กู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ต้องชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์)เท่า

การยื่นกู้ครั้งใหม่ ต้องชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเดิมมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

หลักประกัน ใช้บุคคลเป็นหลักประกัน (สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

วงเงินกู้

จำนวนผู้ค้ำประกัน

ไม่เกิน 250,000 บาท

1 คน

ตั้งแต่ 250,000 บาท ขึ้นไป

2 คน