เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 

เงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก

 • วงเงินกู้ทุกประเภทรวมกับหนี้ที่รับผิดชอบชำระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค้ำประกันแล้วไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • สมาชิกที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป ให้จำกัดวงเงินกู้รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น
 • ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 500 บาท

คุณสมบัติของสมาชิก เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

วงเงินกู้ ไม่เกิน 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.00 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป)

การส่งชำระ ไม่เกิน 18 เดือน

รูปแบบการส่งชำระ ชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์)

การยื่นกู้ครั้งใหม่ ต้องชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเดิมมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือชำระคืนเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญาเดิม

หลักประกัน ไม่มี

 

 

 

เงินกู้พิเศษ

 

เงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก

 • วงเงินกู้ทุกประเภทรวมกับหนี้ที่รับผิดชอบชำระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค้ำประกันแล้วไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • สมาชิกที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป ให้จำกัดวงเงินกู้รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น
 • ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 500 บาท

คุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งแรก                    ต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า   6 เดือน
สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งที่ 2                    ต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  12 เดือน
สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งที่ 3 ขึ้นไป           ต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  24 เดือน

วงเงินกู้ ไม่เกิน 500,000 บาท และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

ทุนเรือนหุ้น

ให้เงินกู้ไม่เกิน (บาท)

น้อยกว่า 15,010

300,000

ตั้งแต่ 15,010 ขึ้นไป

500,000


อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 6.00 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป)

การส่งชำระ ไม่เกิน 72 เดือน และไม่เกินอายุ 60 ปี

รูปแบบการส่งชำระ มีดังนี้

(1) สมาชิกผู้กู้มีอายุต่ำกว่า 50 ปี 
สามารถเลือก ชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์) หรือชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน (แบบธนาคาร) ได้
(2) สมาชิกผู้กู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ต้องชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์)เท่า

การยื่นกู้ครั้งใหม่ ต้องชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเดิมมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

หลักประกัน ใช้บุคคลเป็นหลักประกัน (สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

วงเงินกู้

จำนวนผู้ค้ำประกัน

ไม่เกิน 250,000 บาท

1 คน

ตั้งแต่ 250,000 บาท ขึ้นไป

2 คน

 

 

 

เงินกู้สามัญ

 

เงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก

 • วงเงินกู้ทุกประเภทรวมกับหนี้ที่รับผิดชอบชำระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค้ำประกันแล้วไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • สมาชิกที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป ให้จำกัดวงเงินกู้รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น
 • ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 500 บาท

คุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งแรก                    ต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า   6 เดือน
สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งที่ 2                    ต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  12 เดือน
สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งที่ 3 ขึ้นไป           ต้องชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  24 เดือน

วงเงินกู้ ไม่เกิน 2,500,000 บาทและมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

            (1) กรณีใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 95% ของทุนเรือนหุ้น
            (2) กรณีใช้บุคคลเป็นหลักประกัน (สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน) กู้ได้ในวงเงินดังต่อไปนี้

 • ใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นเกณฑ์ ดังนี้

ทุนเรือนหุ้น

ให้เงินกู้ไม่เกิน (บาท)

น้อยกว่า 15,010

300,000

15,010- 21,000

500,000

21,010-50,000

700,000

50,010 - 65,000

900,000

65,010 - 90,000

1,000,000

90,010 - 150,000

1,200,000

150,010 - 200,000

1,500,000

200,010 - 250,000

2,000,000

ตั้งแต่ 250,010 ขึ้นไป

2,500,000

 

 • ใช้อายุครบบริบูรณ์ ของสมาชิก ณ วันรับคำขอกู้เงินสามัญ (หากมีเศษของวัน และเดือน ให้ปัดขึ้นเช่น 53 ปี 1 วัน ให้คิดเป็น 54 ปี) ดังนี้

 

อายุ (ปี)

วงเงินกู้สามัญสูงสุด (บาท)

น้อยกว่า 53 ปี

2,500,000

53

2,300,000

54

1,800,000

55

1,500,000

56

900,000

57

800,000

58

700,000

59

600,000

60 - 65

500,000

65 ขึ้นไป

ไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น
โดยใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน

 

อัตราดอกเบี้ย

(1) กรณีใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน ร้อยละ 5.75 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป)
(2) กรณีใช้บุคคลเป็นหลักประกัน (สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน) ร้อยละ 6.00 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป)

การส่งชำระ ไม่เกิน 240 เดือน และไม่เกินอายุ 65 ปี

รูปแบบการส่งชำระ มีดังนี้

(1) สมาชิกผู้กู้มีอายุต่ำกว่า 50 ปี
สามารถเลือก ชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์) หรือชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน (แบบธนาคาร) ได้
(2) สมาชิกผู้กู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ต้องชำระเงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย(แบบสหกรณ์)เท่านั้น

การยื่นกู้ครั้งใหม่ ต้องชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเดิมมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน


หลักประกัน

(1) กรณีใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน ใช้ทุนเรือนหุ้นเต็มจำนวนหลังจากหักเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแล้ว(ถ้ามี)
(2) กรณีใช้บุคคลเป็นหลักประกัน (สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน) มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

       (2.1) จำนวนผู้ค้ำประกัน

วงเงินกู้

จำนวนผู้ค้ำประกัน

ไม่เกิน 800,000 บาท

  2 คน (เฉพาะกรณีที่ผู้ค้ำประกันทั้งสองคนมีเงินเดือนมากกว่าผู้กู้) หรือ

  3 คน (เฉพาะกรณีผู้ค้ำประกันมีเงินเดือนน้อยกว่าผู้กู้)

มากกว่า 800,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

5คน

มากกว่า 2,000,000 บาท ถึง 2,500,000 บาท

6 คน


        (2.2) การทำประกันชีวิตกลุ่ม

วงเงินกู้

ทุนประกัน (บาท)

ระยะเวลาคุ้มครอง

ตั้งแต่ 500,001 บาท แต่ไม่เกิน 800,000 บาท

500,000

5 ปี

ตั้งแต่ 800,001 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

600,000

7 ปี

ตั้งแต่ 1,000,001 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

800,000

9 ปี

ตั้งแต่ 2,000,001 บาท ถึง 2,500,000 บาท

1,000,000

15 ปี