Arrow
Arrow
รับสมัครสมาชิก สสธท. อายุไม่เกิน 57 ปี จนถึง รอบสมัคร 2/61 (วันที่ 20 ก.พ. 2561)
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิกอำเภอสวรรคโลก

11-10-2561 Hits:5 ข่าวสหกรณ์ Super User - avatar Super User

โครงการกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิก ในปี 2561 คณะกรรมการดำเนินการมีนโยบายพบสมาชิกในทุกอำเภอ ทั้งจังหวัด ในเดือนตุลาคม วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00-16.00 น. พบสมาชิก รพ.สวรรคโลก,สสอ.สวรรคโลก,สมทบ อ.สวรรคโลก ณ ห้องประชุม พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตร รพ.สวรรคโลก (***มีของชำร่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 300 บาท***) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอ.สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด โทร 055-610599 หรือ 086-4464581 Line ID : coop.phskt

Read more

หลักเกณฑ์การปฏิบัติการปรับโครงสร้างหนี้

15-08-2561 Hits:399 ข่าวสหกรณ์ Super User - avatar Super User

  หลักเกณฑ์การปฏิบัติประกอบระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด กลุ่มเป้าหมายตามระเบียบมี 4 กลุ่ม        1.กลุ่มที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ       2.กลุ่มที่เกษียณอายุราชการตามกำหนด       3.กลุ่มที่รวมหนี้ธนาคารมา (5 ล้านบาท)       4.กลุ่มที่มีความเดือดร้อน เงินเดือนเหลือน้อย รับชำระหนี้ตามภาระค้ำประกัน     รายละเอียดดาวน์โหลด    ระเบียบการปรับปรุงโครงสร้างหนี้                ...

Read more

โครงการกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิกศรีนคร

03-08-2561 Hits:59 ข่าวสหกรณ์ Super User - avatar Super User

โครงการกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิก ในปี 2561 คณะกรรมการดำเนินการมีนโยบายพบสมาชิกในทุกอำเภอ ทั้งจังหวัด ในเดือนสิงหาคม วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. พบสมาชิก รพ.ศรีนคร,สสอ.ศรีนคร,สมทบ อ.ศรีนคร ณ ห้องประชุมนครเดิม รพ.ศรีนคร (***มีของชำร่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 300 บาท***) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอ.สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด โทร 055-610599 หรือ 086-4464581 Line ID : coop.phskt

Read more

โครงการสายใยสหกณ์ไม่เกษียณ

18-07-2561 Hits:45 ข่าวสหกรณ์ Super User - avatar Super User

  ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด ที่เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการก่อนกำหนด เข้าร่วมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  ลงทะเบียน 8.00-9.00 น. ณ โรงแรมศรีวิไล ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

Read more

ทุนการศึกษาบุตร ปี2561

18-07-2561 Hits:564 ข่าวสหกรณ์ Super User - avatar Super User

  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด เรื่องการรับสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 17 กันยายน 2561 ในวันและเวลาทำการ (8.30-16.30 น.) ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร                               ดาวน์โหลด ใบสมัคร   ...

Read more

ทัศนศึกษาและดูงาน

04-07-2561 Hits:55 ข่าวสหกรณ์ Super User - avatar Super User

    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด ขอปิดสหกรณ์ เป็นเวลา 2 วัน วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ รวม 10 ท่าน  เดินทางทัศนศึกษาและดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด และขอขยายระยะเวลาการรับคำขอกู้พิเศษและกู้สามัญ จากวันที่ 6 เป็น 9 กรกฎาคม 2561  

Read more

โครงการกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิกกงไกรลาศ

03-07-2561 Hits:50 ข่าวสหกรณ์ Super User - avatar Super User

    โครงการกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิก ในปี 2561 คณะกรรมการดำเนินการมีนโยบายพบสมาชิกในทุกอำเภอ ทั้งจังหวัด ในเดือนมิถุนายน วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.  พบสมาชิก รพ.กงไกรลาศ,สสอ.กงไกรลาศ,สมทบ อ.กงไกรลาศ ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์ รพ.กงไกรลาศ (***มีของชำร่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 300 บาท***) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอ.สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด โทร 055-610599 หรือ 086-4464581  Line ID : coop.phskt

Read more

โครงการสินเชื่อเพื่อปลดหนี้ธนาคาร

30-05-2561 Hits:705 ข่าวสหกรณ์ Super User - avatar Super User

                                       โครงการสินเชื่อเพื่อปลดหนี้ธนาคาร          จัดทำเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาขิก ซึ่งเชื่อได้ว่าน่าจะทำให้คุณภาพชีวิต และสถานะทางการเงินของสมาชิกดีขึ้นในระดับหนึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์แนวทางและหลักการสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกเป็นหนี้ธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า3 ปี  กลวิธีดำเนินการ  1.นำหลักฐานหนี้คงค้างกับธนาคารมาประกอบคำกู้ ตามแบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญของสหกรณ์ 2.ยื่นคำกู้พร้อมหลักฐานแก่สหกรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาในเบื้องต้นเป็นรายๆ 3.นำเสนอคำขอกู้ดังกล่าว เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมต่อคณะกรรมการดำเนินการ 4.เมื่อได้รับอนุมัติ...

Read more

รับสมัครสมาชิก สสธท. อายุไม่เกิน 57 ปี จนถึง รอบสมัคร 2/61 (วันที่ 20 ก.พ. 2561)

26-12-2560 Hits:527 ข่าวสมาคมฌาปนกิจ สสธท. Super User - avatar Super User

      ข่าวดี !! สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)ยังเปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 57 ปี จนถึง รอบสมัคร 2/61 (วันที่ 20 ก.พ. 2561) และตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป รับอายุไม่เกิน 56 ปี   แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) - ใบสมัครสมาชิก สสธท. (ประเภทสามัญ) ดาวน์โหลด - ใบสมัครสมาชิก สสธท. (ประเภทสมทบ)  ที่เป็นคู่สมรส หรือ...

Read more

การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2561

14-11-2560 Hits:290 ข่าวสมาคมฌาปนกิจ สสธท. Super User - avatar Super User

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ขอแจ้งให้สมาชิกชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่าประจำปี 2561 ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 หากพ้นกำหนด สสธท. จะถือว่าพ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับ ข้อ 15(4) โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์   บัญชีเลขที่  402-779348-4 ชื่อบัญชี “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย” สาขาบิ๊กซีสุโขทัยเมื่อท่านดำเนินการโอนเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านนำสลิปการโอนส่งให้ทางศูนย์ประสานงานฯ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน จึงจะถือว่าท่านได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัดโทรศัพท์ 055-610599 หรือ 086-4464581   การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี...

Read more

 

 

ตารางเปรียบเทียบกำไรรายเดือน 

 

 

 

 

 

 ตารางเปรียบเทียบกำไรสะสมรายเดือน 

 

 

1 = 2558    ///  2 = 2559   ///  3 = 2560   ///   4 = 2561

วิธียื่นคำขอกู้สามัญและพิเศษ

1.เอกสาร        - คนกู้ บัตรประชาชน+คู่สมรส(ถ้ามี) +หย่า(ถ้ามี)

                      - คนค้ำ บัตรประชาชน+คู่สมรส(ถ้ามี)+หย่า(ถ้ามี)

                      - ทะเบียนบ้าน

                      - สลิปเงินเดือน การเงินเซ็นรับรอง

                      - คำขอกู้(พยานเซ็น+การเงิน+ผู้บังคับบัญชาเซ็นให้เรียบร้อย)

                      - เอกสารค้ำประกัน(พยานเซ็น+การเงินเซ็นให้เรียบร้อย)

2.เงื่อนไข        - สมาชิก 1 คนค้ำได้ 8 สัญญา

                      - กู้ได้ตามทุนเรือนหุ้น (มีมากได้มาก)

                      - กู้ตามอายุ (อายุมากได้น้อย) 53 ปีขึ้นไป

                      - เงินเหลือหลังหักแล้ว ต้องมากกว่า 500 บาท

                      - สามัญ ส่ง 240 งวด

                      - พิเศษ ส่ง 72 งวด

3.อื่นๆ กู้สามัญ - 2,000,001-2,500,000 ค้ำ 6 คน

                      - 800,001-2,000,000 ค้ำ 5 คน

                      - 10,000-500,000 ค้ำ 3 คน

                      - มีการทำประกันภัย ตามจำนวนวงเงินกู้

4.รีใหม่           - สามัญ ส่งมาแล้ว 12 งวด

                      - พิเศษ ส่งมาแล้ว 6 งวด

                      - ฉุกเฉิน ส่งมาแล้ว 3 งวด